بیمارستان تخصصی مهر در سال ۱۳۶۳ افتتاح گردید. این بیمارستان دارای ۵ طبقه و ۱۸۰ تخت می باشد. بیمارستان مهر دارای بخشهای زیر است:

 • زایشگاه
 • ۴ بخش جراحی
 • کت لب
 • اتاق عمل با ۱۲ تخت فعال
 • اتاق عمل قلب با ۳ تخت فعال
 • داخلی قلب
 • اورژانس
 • دیالیز
 • بخش مراقبت های ویژه ICU
 • مراقبت های ویژه نوزادان NICU
 • بخش مراقبت های ویژه قلب CCU
 • اکو – تست ورزش
 • داروخانه
 • آسیب شناسی
 • رادیولوژی
 • آزمایشگاه و بانک خون
 • بخش بستری روزانه (Day care)